منوی نگارالسلطنه


پیشنهاد نگارالسلطنهnegarossaltaneh
negarossaltaneh

چای

چای سیاه لاهیجان

45 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای رئیس الوزرا

چای ایرانی به همراه عرقیجات، هل، نعنا، دارچین و شکر
(حجم نوشیدنی نیم لیتر است)

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای و باقلوا

چای ایرانی به همراه دو عدد باقلوای قزوین

105 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

دل آرا

78 هزار تومان

چای و دمنوشnegarossaltaneh
negarossaltaneh

پرنیان

چای، شیر، هل کوبیده و شکر قهوه‌ای

82 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

زرین نگار

85 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای

چای سیاه لاهیجان

45 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای رئیس الوزرا

چای ایرانی به همراه عرقیجات، هل، نعنا، دارچین و شکر
(حجم نوشیدنی نیم لیتر است)

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای و باقلوا

چای ایرانی به همراه دو عدد باقلوای قزوین

105 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

دل آرا

78 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

کرشمه

105 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

خاکشیر بهار نارنج

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

شربت نعنا و ریحان

69 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

پری سیما

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

شونی

98 هزار تومان

قهوه و شکلاتnegarossaltaneh
negarossaltaneh

زرین نگار

85 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای

چای سیاه لاهیجان

45 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای رئیس الوزرا

چای ایرانی به همراه عرقیجات، هل، نعنا، دارچین و شکر
(حجم نوشیدنی نیم لیتر است)

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای و باقلوا

چای ایرانی به همراه دو عدد باقلوای قزوین

105 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

دل آرا

78 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

کرشمه

105 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

خاکشیر بهار نارنج

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

شربت نعنا و ریحان

69 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

پری سیما

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

شونی

98 هزار تومان

نوشیدنی سردnegarossaltaneh
negarossaltaneh

پرنیان

چای، شیر، هل کوبیده و شکر قهوه‌ای

82 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای

چای سیاه لاهیجان

45 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای رئیس الوزرا

چای ایرانی به همراه عرقیجات، هل، نعنا، دارچین و شکر
(حجم نوشیدنی نیم لیتر است)

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای و باقلوا

چای ایرانی به همراه دو عدد باقلوای قزوین

105 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

دل آرا

78 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

کرشمه

105 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

خاکشیر بهار نارنج

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

شربت نعنا و ریحان

69 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

پری سیما

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

شونی

98 هزار تومان

شیرینی و کیکnegarossaltaneh
negarossaltaneh

چای

چای سیاه لاهیجان

45 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای رئیس الوزرا

چای ایرانی به همراه عرقیجات، هل، نعنا، دارچین و شکر
(حجم نوشیدنی نیم لیتر است)

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای و باقلوا

چای ایرانی به همراه دو عدد باقلوای قزوین

105 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

دل آرا

78 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

کرشمه

105 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

خاکشیر بهار نارنج

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

شربت نعنا و ریحان

69 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

پری سیما

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

شونی

98 هزار تومان

خوراک و چاشتnegarossaltaneh
negarossaltaneh

پرنیان

چای، شیر، هل کوبیده و شکر قهوه‌ای

82 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

چای و باقلوا

چای ایرانی به همراه دو عدد باقلوای قزوین

105 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

دل آرا

78 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

کرشمه

105 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

خاکشیر بهار نارنج

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

شربت نعنا و ریحان

69 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

پری سیما

75 هزار تومان

negarossaltaneh
negarossaltaneh

شونی

98 هزار تومانمملکت فخیمه ایران، دارالخلافه قزوین
کاروانسرای سعدالسلطنه
راسته وزیر، سنگ سی و چهار

info@negarossaltaneh.com

negarossaltaneh

+982833247636

+989120000000